Το πηγάδι είναι όρυγμα στο έδαφος το οποίο δίνει πρόσβαση σε εδαφικό νερό ή στον υδροφόρο ορίζοντα.

Το πηγάδι είναι όρυγμα στο έδαφος το οποίο δίνει πρόσβαση σε εδαφικό νερό ή στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για παρόμοια ορύγματα, όπως τα πηγάδια πετρελαίου. Το νερό του πηγαδιού στη συνέχεια μπορεί να αντληθεί, είτε με αντλία, είτε με δοχεία, όπως κουβάδες, τα οποία ανυψώνονται μηχανικά ή με το χέρι. Τα πηγάδια ποικίλουν από απλά σκάμματα σε αποξηραμένες όχθες ποταμών μέχρι τα ινδικά βαθμιδωτά πηγάδια, τα περσικά κανάτ και τα αραβικά σαντούφ και σακία. Μερικά πηγάδια είναι επενδυμένα εσωτερικά με πέτρα για σταθερότητα.

Συντήρηση πηγαδιού για νερό

Διάνοιξη πηγαδιού

  • Διάνοιξη με παραδοσιακό τρόπο
  • Κτίσιμο πηγαδιόυ
  • Διάνοιξη γαλαριών
  • Διάνοιξη πλαγιων οπών με τρυπάνι
  • Διάνοιξη βόθρων με παραδοσιακό τρόπο
  • Κτίσιμο με τζιμεντόλιθους
  • Καθαρισμός παλαιών πηγαδιών
  • Συντήρηση παλαιών πηγαδιών